HempRefine Oy:n uutiskirjeessä esitellään viimeisimmät kuituhamppualan uutiset, tapahtumat ja viljelyyn liittyvät
ajankohtaiset asiat.

Tilaa uutiskirje tästä sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Jätä ao. kentät tyhjiksi jos haluat uutiskirjeen vain sähköpostitse.

 
 

CBD:n yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

 

Useimmiten kuituhampusta valmistettu CBD, eli kannabidioli, on yleistynyt ympäri maailmaa mm. lisäravinteena, lääkkeenä tai osana kosmetiikkaa. Suomessa CBD on luokiteltu lääkeaineeksi, eikä viranomaiset salli sen myyntiä Suomessa. CBD sellaisenaan on todettu useissa tutkimuksissa vaarattomaksi ja sillä on todettu lääketieteellisiä hyötyjä. Emme arvioi, tai ota kantaa, CBD:n vaikutuksiin tai lailliseen asemaan, vaan tuomme esille CBD:n mahdollisia interaktioita Suomessa yleisesti käytettyjen lääkeaineiden kanssa.

CBDHamppukauppa ei myy CBD-tuotteita, mutta tiedämme niiden käytön olevan suosittua. Meillä ei ole lääketieteellista substanssia, joten julkaisemaamme tietoon tulee suhtautua kriittisesti, mutta kuitenkin vakavasti. Mikäli käytät samaan lääkeaineryhmään kuuluvaa tuotetta, mitä tässä artikkelissa on mainittu, suosittelemme selvittämään asian lääkeainekohtaisesti.

CBD vaikuttaa kehoon kannabinoidireseptorien kautta, mutta kehosta aine poistuu pääasiassa maksan kautta. CBD:n metaboliassa keskeisessä asemassa on sytokromi p450 -entsyymi. CYP-entsyymejä on ihmisen elimistössä käytännössä kaikkialla, mutta erityisen paljon niitä on maksassa. CYP-entsyymit ovat keskeisiä lääkeaineiden metaboliassa.

CBD:n ja tietyn lääkeaineen yhdistelmä saattaa lisätä tai vähentää lääkkeen tehoa vaarallisella tavalla. Tässä esimerkkejä tunnetuista interaktioista.

CBD ja epilepsialääkkeet

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu CBD:n vähentävän epileptisiä kohtauksia mm. dravetin oireyhtymää sairastavilla. CBD:n ja epilepsialääkkeiden yhteiskäyttö on kuitenkin aiheuttanut joillakin potilailla sivuvaikutuksia. Yleisiä ne ovat olleet muun muassa karbamatsepiinin (kauppanimena mm. Tegretol) kanssa (Monographie NN. Cannabidiol. Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC) inkl. Neues Rezeptur-Formularium (NRF). DAC/NRF October 22, 2015). Oireita ovat olleet ripuli, oksentelu, uupumus ja kohonnut ruumiinlämpö.

Klobatsaamin (Frisium) pitoisuudet nousivat veriplasmassa 60-80 % kun tutkimuskohteille annosteltiin CBD:tä. (Drug–drug interaction between clobazepam and cannabidiol in children with refractory epilepsy.) Vastaavia vaikutuksia on havaittu myös rufinamidilla (Inovelon), topiramaatilla (Topimax), tsonisamidilla (Zonegran) ja eslikarbatsepiiniasetaatilla (Zebinix). (Interactions between cannabidiol and commonly used antiepileptic drugs).

Samassa tutkimuksessa havaittiin valproiinihapon (Absenor, Deprakine ja Orfiril) ja CBD:n yhdistelmän aiheuttavan häiriöitä maksan toiminnassa.

CBD:n on havaittu laskevan joidenkin antikonvulsanttien tehoa. Näyttöä on ainakin klooridiatsepoksidin (Risolid), bentsodiatsepaameihin kuuluvan klonatsepaamin (Rivatril), trimetadioni ja etosuksimidin (Suxinutin, Petnidan saft) osalta (Cannabidiol--antiepileptic drug comparisons and interactions in experimentally induced seizures in rats.)

CBD ja kemoterapia

CBD:llä on haitallisia yhteisvaikutuksia useiden kemoterapialääkkeiden kanssa (Interaction of plant cannabinoids with the multidrug transporter ABCC1 (MRP1)). Yhteiskäyttö voi kuitenkin olla yleistä, koska CBD:llä katsotaan olevan tiettyjä syöpätyyppejä parantavia vaikutuksia. On myös tutkimusnäyttöä, jonka mukaan kemoterapian ja lääkekannabiksen yhdistelmä tuotti parhaan lopputuloksen, mutta tutkimusta ei voida yleistää koskemaan pelkkää CBD-tuotetta.

Monet kemoterapialääkkeistä metaboloituu sytokromi p450 -entsyymin avulla, joten niillä on voimakkaita yhteisvaikutuksia CBD:n kanssa. CBD:n käyttöä tulee varoa ainakin ao. lääkkeiden kanssa.

 • Etoposidi (mm. Etoposide, Eposin)
 • Metotreksaatti (Metoject)
 • Paklitakseli (Paclitaxin, Paclitaxel)

Yhteisvaikutukset eivät aina ole negatiivisia. Esimerkiksi paklitakselin ja CBD:n yhdistelmä vähentää edellisestä johtuvaa neuropaattista kipua (Cannabidiol inhibits paclitaxel-induced neuropathic pain through 5-HT(1A) receptors without diminishing nervous system function or chemotherapy efficacy).

CBD ja sydän- ja verisuonilääkkeet

CBD:llä voi olla yhteisvaikutuksia monien sydänlääkkeiden, kuten statiinien, kanssa (Cannabinoid-Pharmaceutical Interactions). Statiinit ovat rasva-aineenvaihdunnan lääkkeitä, jotka estävät maksan omaa kolesterolisynteesiä. Maksa tuottaa siten vähemmän kolesterolipitoisia partikkeleita verenkiertoon. Interaktiolistalla on myös useita beetasalpaajia.

CBD ja mielialalääkkeet

Useimmilla mielialalääkkeillä ei ole CBD:n kanssa yhteisvaikutuksia. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon käytettävää buspironia (Aksilon, Buspiron), määrätään usein mielialalääkkeiden ohella. Se metaboloituu sytokromi p450 -entsyymin avulla, joten sillä on voimakkaita yhteisvaikutuksia CBD:n kanssa. Myös klomipramiinilla (Anafranil) on samanlaisia voimakkaita yhteisvaikutuksia (Drugs.com: Clomipramine).

CBD ja verenpainelääkkeet (kalsiumkanavan salpaajat)

Kalsiumkanavan salpaajat (Inhibitory effects of cannabidiol on voltage-dependent sodium currents), verenohentajat ja lääkkeet, joilla hoidetaan verenpainetta ja rytmihäiriöitä, aiheuttaa CBD:n kanssa voimakkaita oireita. CBD vähentää tai estää lääkeaineiden hajoamisen esimerkiksi varfariinin (Marevan) kohdalla voimistaen sen vaikutusta (An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies). Muita interaktioita aiheuttavia lääkeaineita ovat ainakin alla listatut. Täydellisemmän listan interaktioista voit lukea täällä (Showing BioInteractions for Cannabidiol (DB09061)).

 • Valsartaani (Amlodipin, Valsartan)
 • Verapamiili (Verpamil)
 • Nifedipiini (Adalat, Nifedipin alternova)
 • Diltiatseemi (Cardizem)
 • Isradipiini (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipiini (Felodipin, Plendil)
 • Amlodipiini (Ampodipin)

CBD ja rauhoittavat lääkkeet (bentsodiatsepiinit)

Bentsodiatsepaameja käytetään ahdistuksen, unettomuuden, pahoinvoinnin, masennuksen ja paniikkihäiriön hoitoon. Niitä käytetään paljon myös ilman reseptiä päihtymistarkoituksessa.

Jotkin bentsodiatsepiinit, kuten alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam) ja diatsepaami (Diapam, Diazepam accord) eivät hajoa CBD:n vaikutuksesta niin nopeasti, kuin yleensä. Tämän takia niiden pitoisuudet voivat nousta liian korkeiksi.

 • Alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)
 • Diatsepaami (Diapam, Diazepam accord)
 • Midatsolaami (Dormicum, Midazolam)
 • Kvatsepaami (Aldizem, Cardizem)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)

CBD ja antibiootit

Erityisesti fluorokinoloneilla (Ciprofloxacin) on CBD:n kanssa voimakkaat yhteisvaikutukset.

 • Siprofloksasiini (Ciprofloxacin)
 • Gemifloksasiini (Gemifloxacin)
 • Levofloksasiini (Levofloxacin)
 • Moksifloksasiini (Moxifloxacin)
 • Norfloksasiini (Norfloxacin Sandoz)
 • Ofloksasiini (Tarivid, Exocin)
 • Rifampisiini (Rimapen)  (lähde: Stott C, White L, Wright S, et al. A Phase I, open-label, randomized, crossover study in three parallel groups to evaluate the effect of Rifampicin, Ketoconazole, and Omeprazole on the pharmacokinetics of THC/CBD oromucosal spray in healthy volunteers. Springerplus. 2013;2:236.Crossref, Medline, Google Scholar)

CBD ja muut yhteisvaikutuksia aiheuttavat lääkkeet

Kolesterolilääke: lovastatiini (Mevacor, Lovastatin)
Sieni-infektioiden estolääkkeet: ketokonatsoli (Nizoral) & itrakonatsoli (Sporanox)
Kortisonivalmiste: metyyliprednisoloni (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistamiinit: feksofenadiini (R Fexorin) & terfenadiini (Telfast)
Erektiohäiriölääke: sildenafiili (Viagra)
Kolesteroliarvon alentamiseen tarkoitettu lääke: simvastatiini (Simvastatin, Zocor)

Barbituraatti: Heksobarbitaali (lähde: Benowitz NL, Nguyen T-L, Jones RT, et al. Metabolic and psychophysiologic studies of cannabidiol-hexobarbital interaction. Clin Pharmacol Ther. 1980;28:115–120.Crossref, Medline, Google Scholar)

Lista on pitkä, mutta ei tyhjentävä. Päivitämme listaa tarvittaessa.

Back to top
Back to top